Mazingadlali abafana kusho ona 55 eyintombi nto.

Khuthalile  Uyazigqaja ngobuntombi bakhe owesimame wase Mgungundluvu esigodini sese Ngqazi ngaphansi kweNkosi u-Mdluli kumasipala WaseMkhambathini.

unkosazane Khuthalile Majola uthi abantwana bamalinde bangajahi ukuzibandakaya ocansini besebancane ngoba lokho kungakhubaza ikusasa labo.Nkosazane Majola uthi lokhu aqala ukukhamba uMkhosi woMhlanga eneminyaka engamashumi amathathu nanhlanu (35) ebuzwa ukuthi akafisi yini ukuthola umshado uthi uyafisa kodwa angeke athathe indoda ayibonayo ukuthi ngeke imuphathe kahle eseganile,isinqumo sokunikeza owesilisa ucu lwakhe,kuyoba ukuthi leyondoda uyayibona ukuthi izimisele ngaye ngoba kulaba abamshelayo kuyimanje akaboni ukuthi khona angamthatha.uphinde qguqguzela izintombi ukuthi mazingavumeli abafana badlale ngazo abaqhubeke nokuziphatha kahle bahloniphe imizi yababa babo.

Njengejwayelo bekukuhle kudelile izintombi zihlobile ngemvunulo yesintu zihambisa uMhlanga kuSilo Samabandla Wonke noma belibalele likhipha umnkhovu etsheni kodwa izimbali zesizwe bezilokhu ziviliyele njalo zijabulela ukuba seNdlunkulu.nakuba Izinyane Lesilo uMntwana beselibonakala likhathala ngenxa yesimo selanga kodwa likwazile ukubekezela kwaze kwafika isikhathi sokuba siyise uMhlanga kuyise wakhe.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s