UKUZALEKA KOMUNTU

21170715_1994586427441486_2121502948_o

HRH Mtwan’Lindokuhle Xololwenkosi Zulu. uMtwaneNkosi uzalwa emzini wasOnkweni kwabakaShingana kaMpande ezalwa yiNkosana kaMbuxu emzini wakwaZihlakaniphele koMabhungane oyiNdlunkulu yokuqala yoMtwana. uMtwaneNkosi usemhlaziyi nomchosheliu kwezomlando, ezombangazwe kanye namasiko esizwe sakwaZulu

MaBandla kaMjokwana kaNdaba. Zulu siyakhuleka kulolonke elikaMthaniya. Zulu sinethulela isambulo noma isahluko sokuqala, okuyisona esizosibheka ngomuntu. Sizomubheka ekuqaleni nqa

Sizoqhubeka futhi ngokuhamba kwesikhathi simbheke umuntu lapho ezaleke waba nguMlanjwana, sizobhekafuthi lapho umuntu ezaleke ngesimo sokunukubezwa kowesifazane kwuhlala umuntu, sizobhekafuthi lapho umuntu wesifazane eganile bese eyaphuma kuvele umuntu ukuthi kusuke konakelephi. Sizobheka lapho kugange izingane zandawonye okanye isihlobo zegazi kuze kuvele umuntu.

Zulu owesifazane mayezelwe ekhaya ulindeleke ukuthi agane umangabe uMvelinqangi emubusisile ngomendo. Kuzekufikwe ekuhambeni ayogana kunemcikilisho eminingi kakhulu ekwedlulwa kuyona. Ukulobola, iNqibamasondo, umkhehlo, umncamo kuzekuzofika lapho udade eseholwa nguSokhaya ngengalo emngenisa esibayeni sakwabo okokugcina. Esehaya inkondloyakhe (udade)

Ezintatha noma phakathi kwamabili kuncikana nezwe elizohanjwa ukuthi likude kangakanani. usephuma udade ephumela kwaGogo uma sekufike iskhathi sokuphuma ehambe eyogana untombazane uyoggokiswa isidwaba nenhloko angina ngaso esibayeni bese acabeke ingubo aholwe ngabakubo bemuse kuhutshwa nehubo lalapha ekhaya eseya kwamama ongemama.

Sisazobuya senabe ngemicikilisho yokugana njalonjalo besedlulanje. Lasikhona nakwinqikithi isesigcawini udade esesinela umyeniwakhe ephethe isinqindi sakhe. Nakhu oyise sebekhulekela intombi sekushiwo ubulandu. Ilaphoke sekuhlanganiswa izidalwa iyonandawo esemqoka nebucayike leyo.

Aganeke udade aqede. Usengaphakathi ekhaya. Usezizwa engaseyedwa. Usebikela umyeni wakhe. Bakuqinisekise lokho. Kweminye imizi lisenziwa isiko lababelethisi siyolichaza njengesihloko ngelinye ilanga kwabangalazi. Abanye abasali ebenzisi lelisiko abanye kabalazi nhlobo sdalo.

Cisheke ngenyanga yesishagalombili (8) usehambake uMlobokazi ubuyela kwabakubo lapho ezalwa khona. Uyotetela ngakhona inganeyakhe yokuqala njalo lena. Ngalenake uhlatshelwa imbuzi eyisiphongo aphunge, sishukwe isikhumba lesi akhelwe ngaso imbeleko. Uyonele angabeletha ikhule ingane, isiqinile ngokwanele ekutheni isinganqamula izwe masekuwe nenongwane kuwo umzanyana usengabuyelake emzini wakhe. Usehamba ubelethe lomzanyananje nayevele ungumdlenzana.

Usefika emzini wakhe usamukelwa nomzanyana. Izalukazi namakhehla mayesaphila aseyetha igama lalapha ekhaya. AmaKhehla angamaciko asecikozanjalo makuyingane yomfana eyicobelela izibongo egajwa yinjabulo yokukhula komuzi wawoyisemkhulu.

Uma leyongane ingeyentombazane iyiNkosazana/uMafungwase. Umaleyongane kungeyomfana iyiNkosana kaSokhaya. Sekuyothike lengane ingelanywake bese zonke izingane zakwabo kwayo zibelethwa ngalembeleko eyabeletha lengane “AKULAHLWA MBELEKO NGAKUFELWA”. Ayikho lento esesiyizwa namuhla ewukuthi ingane nengane yakhelwa imbeleko cha ayikho into enjalo.

Isikhulake ingane makungumfana seyifundiswa imikhuba yobufana ihubhe amazinyane ibhinciswe okomfana okuyisinene okuncanyananje.

Makuyintombi isibhinciswa okwentombi isondelana nonina ikhamazi ibelapha exhibeni makulungiswa izimbiza njalonjalo nemisebenzi yabesibhuda.

Sizoqhubekake sibuke kuqala inganeyentombazane lapho seyiqala ihlosa, ukuthi ugogo wabanzani sedlule sibuke seyikhula ingane isithomba iziyofika ekuqomeni, masibuya ngokuzayo

Zulu omuhle ngicela kesimeni lapha okwamanje. Njengabalandeli abathame, ninelungelo lokugxeka ngokwakhaya, nisikhalime, ukuxhumana nathi, nibuze niphindelela noma ngabe yini. Nifakefuthi nesihloko enifisa sizithinte ngokushesha ngoba muningi umsebenzi esizoweneka onganakiwe nozibekile.

Kuyaxhumaneke nethimba loFasimba lukaSgidi nasezinkundleni sokuxhumana kuBusoncwadi (facebook). Zulu asidibane sesobuya sizonethulela ezinye isihloko maduzanenje.

Facebook: Hrh Mntwan’Lindokuhle Xololwenkosi Zulu

Advertisements

3 thoughts on “UKUZALEKA KOMUNTU

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s