Kuvikelwa abasimame ngemiKhosi yeSilo

izintombi zakwazuluIzintombi  zakwaZulu kulindeleke ukuba ziyokwethula izithungo koNgangezwe lakhe kulempelasonto mhla zi Nhlanu kwephezulu  esigodweni seSilo Khangela Mankengane KwaNongoma.

Umkhosi wesivivane uba minyaka yonke lapho izintombi zikaZulu sisuke zizofundiswa khona  ngezemfundo amakhono abangazithuthukisa ngawo besebethola nethuba lokuxoxa  noNdlunkulu beSilo ngezinqinamba ababhekana nazo, kuzifunda zabo ezithinta abantu besimame abasebancane, lomkhosi uzophinde ukhumbuze abantu besimame ngenyanga yabo. Kuzokhumbuleka ukuthi ngenyanga kaNcwaba yinyanga yabesimame lapha eNingizimu Africa besuke behlonishwa bephinde bakhunjulwe ngeqhaza abalibamba emzabalazweni wokulwela inkululeko yalelizwe.

Umnyango wezoBuciko naMasiko Kwazulu natal oholwa ngumhlonisha Nkosikazi Bongi Sithole Moloi ubambisene neNdlunkulu  kaZulu uvuselela Amasiko kubantu ,nemikhuba kazulu eyayenziwa kusadliwa ngoludala efundisa  abesimame ukuziphatha nokuvizikela ezifweni  ezihlasele abantu  abasha namhlanje kakhulukazi ubhubhane lwesandulela Ngculazi nengculazi uqobo kanye nokukhulelwa besebancane.

Isilo Samabandla His Majesty the King Goodwill Zwelithini kaBhekuzulu kulindeleke ukuba ethule inkulumo yosuku kulomkhosi lapho  u Bayede ezobe enaba ngomkhosi  Wesivivane aphinde anike izintombi iziyalo.lomkhosi wandulela umkhosi Womhlanga obanjalo ngenyanga kamaMandulo esigodweni seSilo Enyonkeni.lapho amatshitshi asuka kuzozonke izingxenye zezwe esuke elethe umhlanga koMdala.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s